Start Sa iyong pagdating

Sa iyong pagdating

"May dalawang buwang hindi nakatikim ako ng linamnam ng payapa't aliw; ikalawang sulat ni ama'y dumating, sampu ng sasakyang sumundo sa akin." "Saad sa kalatas ay biglang lumulan at ako'y umuwi sa Albanyang bayan; sa aking maestro nang nagpaalam, aniya'y Florante, bilin ko'y tandaan." "Huwag malilingat at pag-ingatan mo ang higanting handa ng Konde Adolfo; pailag-ilagang parang basilisko, sukat na ang titig ng mata'y sa iyo." "Kung ang isalubong sa iyong pagdating ay masayang mukha't may pakitang-giliw, lalong pag-ingata't kaaway na malihim, siyang isaisip na kakabakahin." "Dapuwa't huwag kang magpahalata, tarok mo ang lalim ng kaniyang nasa; ang sasadatahi'y lihim na ihanda, nang may ipagtanggol sa araw ng digma." "Sa mawika ito, luha'y bumalisbis at ako'y niyakap na pinakahigpit; huling tagubilin: bunso'y katitiis at hinihinta ka ng maraming sakit." "At mumulan mo na ang pakikilaban sa mundong bayaning punong kaliluhan' hindi na natapos at sa kalumbayan, pinigil ang dila niyang nagsasaysay." "Nagkabitiw kaming malumbay kapwa, tanang kaesk'wela mata'y lumuluha; si Menandro'y labis ang pagdaralita, palibhasa'y tapat na kapuwa bata." "Sa pagkakalapat ng balikat namin, ng mutyang katoto'y 'di bumitiw-bitiw hanggang tinulutang sumama sa akin ng aming maestrong kaniyang amain." "Yaong paalama'y anupa't natapos at pagsasaliwan ng madlang himutok; at sa kaingaya'y gulo ng adiyos, ang buntung-hininga ay nakikisagot." "Magpahanggang daong ay nagsipatnubay ang aking maestro't kasamang iiwan; humihip ang hangi't agad nahiwalay sa pasig." "Pag-ahon ko'y agad nagtuloy sa kinta, 'di humihiwalay ang katotong sinta; paghalik sa kamay ng poon kong ama, lumala ang sakit nang dahil kay ina." "Nagdurugong muli ang sugat ng puso, humigit sa una ang dusang bumubugso; mawikang kasunod ng luhang tumulo; "Ay, ama! "." "Anupa't ang aming buhay na mag-ama, nayapos ng bangis ng sing-isang dusa; kami ay dinatnang nagkakayakap pa niyong embahador ng bayang Krotona." Anopa,t, sa bangís ng dusang bumugsò minamasaráp cong mutóc yaring púsò at ng ang camandág na nacapupunò sumamang dumaloy sa ágos ng dugò.

My personal response to the movie is that there should be more teachers like Mrs.

Gruwell, with the determination and the will to teach no matter what the atmosphere of the classroom is or the attitude of the students.

Miles is the most important character in terms of developing the story, since he is not only the narrator, but the reader knows every single one of his thoughts and can understand every single one of his motives, actions and words.

Miles, in Florida, was definitely not the popular type, or social in any way.

Miles is extremely scrawny and lacks muscle, and was exactly six feet tall. Not much is mentioned about Miles’ physical appearance, simply because his societal and psychological appearances are much more significative to who he truly is. When he first meets Alaska, and she is telling the Colonel a story about a summer experience, Miles is captivated by her right away.

Miles is a somewhat vulnerable character who often finds himself in hard situations because he is very confused and very insecure about himself.

Cun ang isalubong sa iyóng pagdating, ay masayáng muc-ha,t, may paquitang giliu, lalong paingata,t, caauay na lihim siyang isa-isip na cacabacahin.